За контакт:
+359 899 777 373

kalkulator

Personalize Your Phone
Стойност на МПС без ДДС
Invalid Input

Парична гаранция
Invalid Input

Авансова вноска - минимум 30% (от цената без ДДС) Върху нея не се начислява ДДС.

Срок на лизинговия договор в месеци
Invalid Input

Срокът на лизинга е от 12 месеца до 48 (максимален срок).

Лизингова вноска без ДДС
Invalid Input

Лизингова вноска без ДДС
Invalid Input

ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Стабилността и сигурността на дружеството са гарантирани както от добро управление на риска, така и от добър мениджмънт на паричните потоци.
Приоритет в дейността на Дури Ауто ЕООД е бързото и качествено обслужване на клиентите чрез съвременни високо конкурентни продукти и чрез професионалните умения на служителите. Провежда се гъвкава политика и добро управление на риска с цел по-добра преценка и задоволяване потребностите на нашите клиенти. Всичко това прави възможно предлагането на услуги към масовия пазар – включително и на физически лица – при бърза и облекчена процедура.
Дружеството е изцяло ориентирано към задоволяване потребностите на вътрешния пазар.
Лизингът предлага следните предимства:
• Получаване на желания обект веднага срещу ниска начална инвестиция
• Гъвкавост по отношение схемите на разплащане
• Оптимално планиране на разходите
• Предимства, свързани с данъчно планиране на дейността.
• Месечните вноски се признават за разход на фирмата в пълния им размер
• Пестите време

Документи, изисквани преди одобрение
Физическо лице:

- Формуляр за поръчка ;
- Лична карта (копие);
- Удостоверение за доходи – служебна бележка, издадена от работодателя за начислените и изплатени възнаграждения на лицето през последните 6 месеца, копие от трудов договор и/или на други договори, доказващи получаването на доход,
За доказване на доходи от самостоятелна заетост:
Наеми – копие на договор за наем и копие на нотариален акт за имота;
Самонаето лице, собственик на дружество – годишна данъчна декларация:
-Оферта от доставчик за автомобила;
-Удостоверение по чл.87, ал.б от ДОПК за наличие или липса на задължения;
- Удостоверение от ЧСИ за липса на образувани изпълнителни дела
- Други документи – при необходимост


Всички копия на документи следва да са заверени с текст „Вярно с оригинала” и саморъчен подпис.

Документи, изисквани преди одобрениe
Юридически лица:

- Формуляр за поръчка ;
- Годишните финансовите отчети и годишните данъчни декларации на фирмата за последните 2 години и към последното тримесечие на текущата година;
- Копие л.к. на представляващия дружеството;
- Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за наличие или липса на публични задължения;
- Удостоверение от регистъра към Камарата на Частните съдебни изпълнители за наличие или липса на образувани изпълнителни дела с/у дружеството и/или управителя;
- Протокол от компетентния орган на управление, съдържащ изрично решение за встъпване в сделка за оперативен лизинг с определените по сделката параметри;
-Оферта от доставчик за автомобила;
- Удостоверение от ЦРОЗ за наличие/липса на вписани обстоятелства по партидата на търговеца, материализиращи права в полза на трети лица върху имуществото му, ведно /при наличие/ с приложените описи на това имущество (при необходимост);
- Други документи при необходимост.

Всички документи следва да са заверени с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на дружеството.

Условия за лизинг на леки МПС:
нови и до 5години с минимална първоначална вноска от 30% и срок на лизинга до 48 месеца;
Условия за лизинг на товарни МПС:
нови и до 5 години с минимална първоначална вноска от 30% и срок на лизинга до 48 месеца;


Лизингова процедура:
 Клиентът изразява желание за сключване на лизингов договор – Попълва се
искане за лизинг по образец;
за юридически лица
за физически лица

 Клиентът предоставя оферта или проформа фактура от доставчика на желаното движимо или недвижимо имущество и необходимите документи;

„Дури Ауто” ЕООД предлага лизингова оферта, включваща – срок, лихвени равнища, такса за управление на лизинга, разходи свързани със застраховането на имуществото и плащането на държавни, общински и нотариални такси, както и на всички разходи, възникващи със сключването на договора за лизинг;

 Извършва се проучване на потенциалния клиент, имуществото предмет на лизинга и неговия доставчик в рамките на до 3 работни дни след получаване на всички необходими документи;

 След одобрението от страна на „Дури Ауто” ЕООД, лизингодателят и лизингополучателят подписват следните документи:
• Лизингов договор и ОУДФЛ към него
• Погасителен план;
• Приемо-предавателен протокол-след фактическото приемо-предаване на вещта;
• Тарифа на Лизингодателя
• Формуляр за поръчка.
• Декларация по реда ЗМИП и ЗЗЛД;

Клиентът превежда първоначално дължимите суми по лизинговия договор на „Дури Ауто” ЕООД – авансова такса, всички изискуеми застрахователни премии и държавни, общински, нотариални такси, както и на всички други разходи възникнали със сключването на договора за лизинг;

Клиентът погасява своето задължение към Дури Ауто ЕООД съгласно Лизинговия договор и Погасителния план към него по банкова сметка, посочена от Лизингодателя.